Classes


Class Name Teacher Assignments
1st - PreAP Biology 23-24-Mrs C Google Classroom Mrs. Susannah Christopher
158 (1 new)
2nd - Biology 10 23-24-Mrs C Google Classroom Mrs. Susannah Christopher
138 (1 new)
4th - PreAP Biology 23-24-Mrs C Google Classroom Mrs. Susannah Christopher
149 (3 new)
5th - PreAP Biology 23-24-Mrs. C Google Classroom Mrs. Susannah Christopher
167 (4 new)
6th - PreAP Biology 23-24-Mrs. C Google Classroom Mrs. Susannah Christopher
171 (2 new)
AVID 10/11 Period 0 Google Classroom Grace Bronzini
112 (6 new)
IM3 Period 2 Google Classroom Grace Bronzini
420 (2 new)
IM3 Period 3 Google Classroom Grace Bronzini
531 (8 new)
IM3 Period 4 Google Classroom Grace Bronzini
422 (4 new)
IM3 Period 5 Google Classroom Grace Bronzini
680 (6 new)